Bạn, Tội Lỗi, Chúa Cứu Thế Giê-xu!

Con người được Đức Chúa Trời tạo dựng vốn rất tốt lành, nhưng tội lỗi đã làm cho chúng ta bị dơ bẩn, tối tăm, không còn thánh khiết và phải xa cách Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài đã ban Con Một của Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ xuống thế gian để chuộc tội và rửa sạch tội lỗi của cả nhân loại, Ngài đã chiến thắng tội lỗi và quyền lực của ma quỷ. Nhờ Ngài chúng ta được sạch và trở lại trắng trong, được bước vào sự sáng và được trở về với Đức Chúa Trời yêu thương. 
"...Hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội..." Công Vụ 26:18

Bình luận