ĐỜI HAY ĐẠO

"Tại sao đời mà không có Đạo thì chưa đủ? Nếu đó là tốt đẹp thì chắc hẳn phải là Chúa, có đúng không?" - John Bevere

Bình luận