Phim 10 Điều Răn

“Mười Điều Răn” là tên của bộ phim này, đồng thời nó cũng là nội dung được Đức Chúa Trời dùng để răn dạy dân Y-sơ-ra-ên và ban cho họ tại núi Si-nai, sau khi họ ra khỏi xứ nô lệ. Khởi đầu, Y-sơ-ra-ên là một đại gia đình được Pha-ra-ôn – Vua Ê-díp-tô ưu ái đặc biệt bởi lòng tôn quý Giô-sép - tể tướng của vua. Nhưng trải các đời sau, dân Y-sơ-ra-ên rơi vào cảnh nô lệ. Vua Pha-ra-ôn và quần thần của ông ta đã đàn áp dân sự bằng những chiêu thức nào? Liệu họ có thoát khỏi cảnh này không? Đức Chúa Trời đã giải cứu họ ra sao?

Bình luận